European nationalities

by hammerbcn
(26 terms)
term Description
Swiss
British
German
French
Armenian
Spanish
Lithuanian
Romanian
Hungarian
Bulgarian
Croat
Italian
Finnish
Swedish
Greek
Cypriot
Turkish
Norwegian
Russian
Macedonian
Moldavian
Serb
Slovenian
Belgian
Danish
Latvian